ПРОЕКТИ

Проект „Готови за многообразие“

Проведено обучение по Дейност 2 на Проект „Готови за многообразие“ с педагозите от ДГ №2 „Усмивка“ с. Камбурово, общ. Омуртаг

Обучението се проведе по линия на Проект „Готови за многообразие“, финансиран по процедура BG05M2OP001-3.017 – „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Проектът е насочен към образователните специалисти, като целта е те да бъдат подкрепени в усвояването на знания и умения за ефективна работа в мултикултурна среда. Концепцията на предвидените дейности е да надграждат и обогатяват съществуващите ресурси и капацитет в образователните институции.

Проект  „Готови за многообразие“ финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове и се изпълнява в партньорство с фондация „Тръст за социална алтернатива“ (таг в поста на страницата на ТСА – линк към страницата във Фейсбук): https://www.facebook.com/trustforsocialachievement/

Create your website with WordPress.com
Get started